Regulamin strona 1 z 5

1. Definicje
1. Regulamin - niniejszy "Regulamin świadczenia usług rejestracji nazw domenowych" określający zasady korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez Operatora.
2. Umowa - zawierana poprzez utworzenie Konta Klienta umowa o świadczenie Usług przez Operatora, której częścią składową jest Regulamin.
3. Usługi - świadczone przez Operatora usługi rezerwacji, rejestracji, odnawiania oraz utrzymania nazw domenowych polskich, europejskich lub międzynarodowych.
4. Konto Klienta -panel administracyjny udostępniony Klientowi przez Operatora na platformie internetowej za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Usługi i zarządzać domenami.
5. Operator - Sylwia Wierońska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "Dinfo Systemy Internetowe" z siedzibą przy ul. Mostowej 5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w Jasienicy pod numerem 3888/2003, świadcząca Usługi na rzecz Klientów i Abonentów.
6. Klient - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
7. Abonent - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której dane zostały podane w zgłoszeniu dokonanym przez Klienta jako dane właściciela praw do domeny.
8. Cennik usług - dokument zawierający informacje o obowiązujących cenach Usług świadczonych przez Operatora, w tym o wysokości Opłat abonamentowych oraz Opłat Administracyjnych.
9. Opłata abonamentowa - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata roczna lub wieloletnia z tytułu rejestracji lub odnowienia Okresu rejestracji domeny.
10. Opłata administracyjna - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata z tytułu świadczenia przez Operatora usług dodatkowych związanych z utrzymaniem domen internetowych.
11. Okres rejestracji domeny - liczony w latach okres czasu za który została wniesiona Opłata abonamentowa dotycząca określonej Domeny internetowej, w którym Abonent jest upoważniony do korzystania z tej Domeny internetowej.
12. Zamówienie - złożenie przez Klienta za pośrednictwem Konta Klienta zamówienia na Usługę lub Usługi świadczone przez Operatora.
13. Faktura pro forma - dokument wystawiany przez Operatora przed wniesieniem przez Klienta Opłaty abonamentowej i stanowiący podstawę jej wniesienia.
14. Konsument - osoba fizyczna, która zwiera Umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
15. Domena internetowa - unikalny w skali sieci Internet ciąg znaków alfanumerycznych, dostępnych do rejestracji, zawierający nazwę oraz rozszerzenie oferowane przez danego Rejestratora domen.
16. Domena polska - Domena internetowa z rozszerzeniem .pl
17. Domena europejska - Domena internetowa z rozszerzeniem .eu
18. Domena globalna - Domena internetowa z rozszerzeniem .com, .net, .info, .biz, .org.
19. Domena narodowa - Domena internetowa z rozszerzeniem innym niż Domena polska.
20. Rejestrator domen - podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronach www.iana.org i bezpośrednio lub pośrednio oferujący Usługę rejestracji i utrzymania domeny.
21. Usługa rejestracji domeny - usługa zarejestrowania Domeny internetowej wykonywana przez Operatora w imieniu i na rzecz Abonenta.
22. Usługa rejestracji testowej domeny DNT - wykonywana przez Operatora w imieniu i na rzecz Klienta usługa pozwalająca sprawdzić jakość funkcjonowania Domeny polskiej.
23. NASK - współpracujący z Operatorem Rejestrator Domen polskich (Naukową i Akademicką Sieć Komputerową prowadzącą rejestrację domen polskich, ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa ).
24. KeySystems - współpracujący z Operatorem Rejestrator domen globalnych, europejskich i narodowych ( Key-Systems GmbH, Prager Ring 4-12, 66482 Zweibruecken, Niemcy, tel. +49 (0)6332 79 18 70, fax +49 (0)6332 79 18 71 ).
25. OnlineNIC - współpracujący z Operatorem Rejestrator domen globalnych (OnlineNic INC., 2315 26th Ave., San Francisco, CA 941 16, USA, tel. (US) +1.415-665-6387, fax +1.415-665-7168 ).
26. EURid - współpracujący z Operatorem Rejestrator domen europejskich ( EURid Woluwelaan 150, 1831 Diegem, Belgia, tel. +32 (0)2 401 27 50, fax +32 (0)2 401 27 51 ).
27. Whois - dostępna za pośrednictwem strony www baza danych umożliwiająca uzyskanie dostępu do Danych abonenta.
28. API Dinfo - interfejs programistyczny umożliwiający komunikację pomiędzy Klientem i Operatorem, zawierający zbiór gotowych do użycia bibliotek i procedur napisanych w języku PHP (www.php.net) za pomocą, których można wykonywać: rezerwację, rejestrację oraz odnawianie zarejestrowanych domen, zgłaszać domeny do transferu, wykonywać zmiany delegacji domen oraz przesyłać zapytania do bazy WHOIS.
29. Dane abonenta - dane właściciela praw do domeny.
30. Dane bilingowe - dane Klienta umożliwiające poprawnie wystawienie przez Operatora Faktury VAT lub Faktury pro forma.
31. Dane kontaktowe - dane Klienta pozwalające na nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji pocztowej z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.
32. AuthInfo/AuthCode - kod jednoznacznie autoryzujący domenę, który jest wymagany do transferu.
2. Postanowienia ogólne
1. Operator świadczy na rzecz Klientów Usługi na zasadach określonych w Umowie, której częścią składową jest Regulamin.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki stron Umowy, którymi są Operator i Klient. Postanowienia Regulaminu wiążą również Abonenta nie będącego Klientem Operatora. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do zaznajomienia Abonenta z postanowieniami Regulaminu i uzyskania jego zgody na postanowienia zawarte w Regulaminie.
3. Zawarcie Umowy
1. Operator świadczy Usługi na podstawie Umowy zawartej z Klientem.
2. Zawarcie Umowy następuje w chwili utworzenia przez Klienta Konta Klienta. Przez utworzenie Konta Klienta Klient oświadcza, że zapoznał się, że się zgadza oraz, że zobowiązuje się stosować do postanowień zawartych w Regulaminie. Zawarcie Umowy może zostać potwierdzone również w formie pisemnej poprzez zawarcie Umowy Partnerskiej.
3. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony oraz rozliczana zgodnie z Cennikiem Usług i na podstawie składanych Zamówień.
4. Z klientami, którzy przy wykorzystaniu infrastruktury Operatora świadczą usługi dla swoich klientów, Operator zawiera w formie pisemnej Umowę Partnerską, która jest odrębną umową od umowy, o której mowa w §3 pkt. 1, 2 i 3 Regulaminu.

do góry
Płatności elektroniczne obsługuje
Copyrights 2024