Regulamin strona 2 z 5

4. Zamówienie Usługi
1. Operator świadczy Usługi wyszczególnione w ofercie Operatora oraz w Cenniku usług.
2. Podstawą rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Operatora jest złożenie Zamówienia przez Klienta.
3. Operator dopuszcza składanie przez Klientów Zamówień na usługi wyłącznie za pośrednictwem Konta Klienta. Zamówienia składane w inny sposób nie będą realizowane przez Operatora.
4. Wykonanie Usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Klienta (Danych bilingowych, Danych kontaktowych) lub Danych abonenta, które zostały wskazane w Zamówieniu lub które figurują w Koncie Klienta, a w tym również prośbą o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych. Operator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w tym odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.
5. Operator świadczy Usługi po uiszczeniu przez Klienta Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej zgodnej z Cennikiem usług.
6. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Operatora, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Z 2011r. Nr 177, poz. 1054 oraz z 2012r. Poz.1342 i 1448)." Operator przesyła fakturę na adres e-mail Klienta. Klient ma możliwość i obowiązek aktualizowania w Panelu Klienta adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w Panelu Klienta lub poprzez złożenie Operatorowi oświadczenia w formie pisemnej.
5. Rejestracja Domeny
1. Podstawową usługą świadczoną przez Operatora jest Usługa rejestracji domeny.
2. Usługa rejestracji domeny wykonywana jest przez Operatora na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem i Klientem w chwili utworzenia przez Klienta Konta Klienta. Treścią Umowy są w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Usługa rejestracji domeny świadczona jest przez Operatora w szczególności z zastosowaniem postanowień § 3 i § 4 Regulaminu.
4. Operator świadczy Usługi rejestracji domeny po uiszczeniu przez Klienta Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej. W przypadku wykonania Usługi rejestracji domeny przez Operatora z tytułu której Klient nie wniósł Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej, Operator jest uprawniony do dokonania zmiany delegacji nieopłaconej domeny i zablokowania możliwości dokonywania zmiany delegacji domeny przez Klienta - do czasu wniesienia Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej.
6. Zasady przedłużania Okresu rejestracji domeny
1. Operator zobowiązuje się dostarczyć Klientowi drogą poczty elektronicznej fakturę pro forma za kolejny Okres rozliczeniowy najpóźniej 21 dni przed upływem Okresu rejestracji domeny.
2. W celu przedłużenia Okresu rejestracji domeny, Klient uiszcza wymaganą przez Operatora Opłatę abonamentową lub Opłatę administracyjną na rachunek bankowy Operatora w terminie oznaczonym na ww. fakturze proforma. Za datę dokonania wpłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora pełną kwotą należnej Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej.
3. Przedłużenie Okresu rejestracji domeny nie następuje automatycznie i musi zostać wykonane przez Operatora. Operator zobowiązuje się do przedłużenia Okresu rejestracji domeny w czasie 2 dni roboczych od odnotowania wpłaty na swoim rachunku bankowym Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej. Operator przedłuża Okres rejestracji domeny w godzinach pracy biura Operatora.
4. W przypadku braku wniesienia wymaganej Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej w terminie wskazanym przez Operatora, Domena internetowa zostanie automatycznie zablokowana przez system Rejestratora domen. Długość okresu trwania blokady jest określana przez poszczególnych Rejestratorów domen i jest różna w odniesieniu do różnych typów domen. Szczegółowe informacje na temat długości okresów blokad należy szukać na stronie właściwego Rejestratora. Po upływie okresu blokady w którym nie wniesiono wymaganej Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej, Domena internetowa jest udostępniana do rejestracji osobom trzecim.
5. W przypadku Domen polskich czas blokady, o której mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu wynosi 15 dni i w tym okresie Klient ma nadal możliwość przedłużenia Okresu rejestracji domeny.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie Domeny internetowej, które zostało spowodowane nieterminowym wniesieniem Opłaty abonamentowej z tytułu przedłużenie Okresu rejestracji domeny lub brakiem wniesienia Opłaty administracyjnej.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutek braku doręczenia Faktury pro forma, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, spowodowany podaniem Operatorowi przez Klienta nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej (w tym niedziałającego konta poczty elektronicznej) lub niedokonanie jego aktualizacji.

do góry
Płatności elektroniczne obsługuje
Copyrights 2021