Regulamin strona 4 z 5

10. Ochrona danych osobowych
1. Postanowienia zawarte w § 9 Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów oraz Abonentów będących Konsumentami.
2. Operator oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych Klientów oraz Abonentów odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
3. Operator oświadcza, że Klient lub Abonent nie ma obowiązku przekazania Operatorowi swoich danych osobowych jednocześnie wskazując, że wykonanie Usługi rejestracji domeny jest uzależnione od podania przez Klienta lub Abonenta danych wyszczególnionych w formularzu Zamówienia.
4. Operator ma prawo żądania od Klienta lub Abonenta dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych przez Klienta lub Abonenta danych.
5. Operator przetwarza dane osobowe Klienta lub Abonenta w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Umowy oraz Regulaminu, na co Klient lub Abonent dobrowolnie wyraża zgodę. Klient lub Abonent może wyrazić również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
6. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do zgłaszania żądania ich usunięcia.
7. W celu wykonania usługi i w zakresie do tego niezbędnym, Operator ma prawo przekazać dane osobowe Klienta lub Abonenta następującym podmiotom:
a) Rejestratorowi domen polskich (NASK)
b) Rejestratorowi domen europejskich (EURID)
c) Rejestratorowi domen globalnych (OnlineNic, KeySystems)
c) Rejestratorowi domen narodowych (KeySystems)
8. Operator ma prawo przekazać dane osobowe Klienta odpowiednim organom władzy publicznej na ich prośbę lub w przypadku powzięcia przez Operatora wiadomości o naruszaniu prawa przez Klienta.
9. Klient, zgłaszając w imieniu Abonenta domenę do rejestracji oświadcza, że został umocowany przez Abonenta do podania danych osobowych mocodawcy i wyrażenia w jego imieniu zgody na ich przetwarzanie w zakresie realizacji Umowy i w celach marketingowych. Jednocześnie Klient oświadcza, że Abonent został poinformowany o uprawnieniach Operatora do zbierania, przechowywania, przetwarzania i zmiany danych osobowych Abonenta oraz do ich wglądu w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy.
10. Klient, zawierając Umowę z Operatorem w imieniu Abonenta ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę spowodowaną brakiem umocowania o którym mowa w § 10 ust. 9 Regulaminu lub przekroczeniem jego zakresu.
11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną podaniem przez Klienta lub Abonenta danych (Danych abonenta, Danych bilingowych lub Danych kontaktowych) niezgodnych ze stanem rzeczywistym.
12. Operator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych Klienta innym podmiotom niż wskazane w § 10 ust. 7 i 8 Regulaminu oraz zachować ich poufność.
11. Zmiana Regulaminu oraz Cennika usług
1. Operator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu oraz Cennika usług.
2. Operator informuje Klientów o zmianie Regulaminu lub zmianie Cennika Usług na co najmniej 14 dni przed datą ich wejścia w życie. Informację, o której mowa w zdaniu poprzednim Operator przekazuje Klientowi pocztą lub pocztą elektroniczną - według wyboru Operatora.
3. Niedokonanie wypowiedzenia Umowy przez Klienta w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowanie przez Klienta zmian wprowadzonych do Regulaminu lub do Cennika usług.
4. Dokonanie przez Operatora zmiany wysokości Opłat abonamentowych nie dotyczy Usług za których wykonanie Opłaty abonamentowe zostały już wniesione przez Klienta. Opłaty abonamentowe w nowej wysokości obowiązują Klienta od nowego Okresu rozliczeniowego.
12. Rozwiązanie Umowy
1. Zarówno Operator jak i Klient są uprawnieni do rozwiązania umowy za 30-dniowym wypowiedzeniem dokonaym w formie pisemnej, przy czym okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia opłaconego okresu rozliczeniowego. Podczas biegu terminu wypowiedzenia obowiązują postanowienia Regulaminu.
2. Operator jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia jeżeli:
a) Klient zalega z Opłatami abonamentowymi przez okres dłuższy niż 7 dni,
b) Klient przekazał Operatorowi nieprawdziwe dane Abonenta działając umyślnie lub bez zachowania należytej staranności,
c) Klient w sposób rażący narusza postanowienia Regulaminu.
3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora bez wypowiedzenia albo rozwiązania Umowy z inicjatywy Klienta przed upływem opłaconego Okresu rozliczeniowego, wniesione przez Klienta Opłaty abonamentowe nie podlegają zwrotowi.
4. W przypadku rozwiązania Umowy Klient obowiązany jest niezwłocznie uregulować wszystkie nie uiszczone Opłaty abonamentowe.

do góry
Płatności elektroniczne obsługuje
Copyrights 2021