Regulamin strona 5 z 5

13. Postanowienia szczegółowe
- Rejestracja domen testowych DNT -

1. Operator świadczy Usługę rejestracji domen testowych DNT zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
2. Usługa rejestracji domeny testowej DNT jest wykonywana przez 14 dni.
3. Klient korzysta z Usługi rejestracji domeny testowej DNT samodzielnie, za pośrednictwem Konta Klienta.
4. Zamówienie przez Klienta Usługi rejestracji domeny powoduje zakończenie wykonywania Usługi rejestracji domeny testowej DNT.
5. W przypadku zamiaru zamówienia Usługi rejestracji domeny, która jest objęta Usługą rejestracji domeny testowej DNT, Klient jest zobowiązany do zamówienia Usługi rejestracji domeny przed upływem okresu trwania Usługi rejestracji domeny testowej DNT, nie później jednak niż w czasie 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia przez Operatora Usługi rejestracji domeny testowej DNT.
6. W czasie trwania Usługi rejestracji domeny testowej DNT Klient może wykonać jedynie dwie operacje: zakupić Usługę rejestracji domeny lub dokonać zmiany delegacji domeny.
7. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia (w stosunku do Operatora oraz innych podmiotów) związane z zakończeniem wykonywania przez Operatora Usługi rejestracji domeny testowej DNT.
8. W pozostałym, nie określonym w § 13 pkt. 1-7 zakresie, do Usługi rejestracji domeny testowej DNT stosuje się odpowiednio inne zapisy Regulaminu dotyczące Usługi rejestracji domeny.

- Parkowanie domen -

9. Klient korzystający ze świadczonej przez Operatora Usługi rejestracji domeny lub Usługi rejestracji domeny testowej DNT jest uprawniony do bezpłatnego parkowania na serwerze Operatora domen, które objęte są wyżej wymienionymi usługami.

- Przekierowania domen na IP/URL -

10. Operator świadczy bezpłatnie na rzecz swoich Klientów usługę przekierowania domeny na IP/URL w odniesieniu do domen zarejestrowanych i utrzymywanych u Operatora.
11. Zamówienie u Operatora usługi przekierowania domeny na IP/URL oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na zmianę delegacji domeny (w odniesieniu do domeny objętej zamówieniem) na serwery DNS Operatora.
12. Rozwiązanie Umowy lub wprowadzenie samodzielnie przez Klienta zmiany serwerów DNS w ramach Konta Klienta oznacza zakończenie świadczenia przez Operatora usługi przekierowania domeny na IP/URL.
13. Klient korzystający z usługi przekierowania domeny na IP/URL podlega wszelkim regulacjom oraz ograniczeniom korzystania z usług Operatora, które zostały wyszczególnione w Regulaminie, a ponadto zobowiązany jest do natychmiastowego dezaktywowania usługi przekierowania domeny na IP/URL w przypadku jeżeli z żądaniem takim zwróci się właściciel serwera lub domeny na który domena została przekierowana. W przypadku braku niezwłocznego zastosowania się przez Klienta do żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub powzięciu o informacji o korzystaniu z usługi z naruszeniem przepisów prawa, Operator ma prawo do samodzielnego dezaktywowania usługi przekierowania domeny na IP/URL bez wcześniejszego powiadomienia Klienta, a także dezaktywowania tej usługi w odniesieniu do wszystkich lub wybranych domen Klienta.
14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu usługi przekierowania domeny na IP/URL, w tym w szczelności za przerwy w działaniu tej usługi w czasie trwania prac konserwacyjnych infrastruktury Operatora.
15. Operator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia na rzecz Klienta lub wszystkich Klientów usługi przekierowania domeny na IP/URL w dowolnym czasie i bez podania uzasadnienia.
16. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki i konsekwencje korzystania przez Klienta z usługi przekierowania domeny na IP/URL.
14. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym), za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient przesyła reklamację na adres Operatora.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Klienta umożliwiające jego identyfikację,
b) określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem powodu jej wniesienia,
c) datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta.
3. Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

15. Postanowienia końcowe
1. Do Umowy zastosowanie ma prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wszelkie spory, które wynikną w związku z wykonywaniem Umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Operatora.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2009r.

do góry
Płatności elektroniczne obsługuje
Copyrights 2021