Regulamin strona 3 z 5

7. Podstawowe prawa i obowiązki stron Umowy
1. Mocą zawartej Umowy Operator zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usług zakupionych przez Klienta.
2. Zawierając Umowę Klient zobowiązuje się do:
a) korzystania ze świadczonych przez Operatora usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób nienaruszający praw osób trzecich,
b) podania aktualnych i prawdziwych Danych kontaktowych oraz Danych bilingowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych,
c) niezwłocznego informowania Operatora o wszelkich zmianach Danych abonenta,
d) w przypadku wystąpienia zmiany danych Abonenta, do doręczenia Operatorowi wniosku o zmianę danych opatrzonego podpisem Abonenta,
e) umocowania Operatora na wyłączne reprezentowanie Klienta przed NASK, http://www.dinfo.pl/pdf/umocowanie.pdf
3. Klienci świadczący własne usługi internetowe na bazie infrastruktury Operatora są zobowiązani do poinformowania swoich usługobiorców o zasadach korzystania z tych usług, a w szczególności o obowiązku przestrzegania Regulaminu. Klienci, o których mowa w zdaniu poprzednim są zobowiązani do uzyskania nie budzącego wątpliwości potwierdzenia faktu zaakceptowania oraz zobowiązania do przestrzegania przez swojego usługobiorcę treści Regulaminu.
4. Operator oświadcza, że na mocy odrębnych porozumień jest zobowiązany do wydawania kodów Authinfo na każde żądanie właściciela domeny (Abonenta). Klienci świadczący własne usługi internetowe na bazie infrastruktury Operatora są zobowiązani do nie utrudniania w jakikolwiek sposób swoim klientom będącym właścicielami domen (Abonentom) uzyskiwania kodów Authinfo.
5. Abonent ma prawo dokonania w każdym czasie zmiany Klienta reprezentującego Abonenta przed Operatorem. W celu dokonania zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim Abonent przesyła wniosek do Operatora, który jest realizowany przez Operatora w czasie 2 dni roboczych.
6. Klienci świadczący własne usługi internetowe na bazie infrastruktury Operatora są uprawnieni do korzystania z API Dinfo udostępnianego przez Operatora pod warunkiem bezwzględnego i ścisłego przestrzegania następujących zasad:
a) Klient zobowiązuje się do wykorzystywania API Dinfo wyłącznie w celach związanych z procesem rejestracji i obsługi domen podmiotów będących jego klientami,
b) Klient zobowiązuje się do ochrony API Dinfo przed dostępem osób trzecich oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych środków związanych z zapewnieniem ochrony API Dinfo przed dostępem osób trzecich,
c) Klient zobowiązuje się do przestrzegania dziennych i godzinowych limitów (przyznanych Klientowi przez Operatora) ilości przesyłanych komend za pośrednictwem API Dinfo. W przypadku przekroczenia limitów połączeń bądź stwierdzenia faktu korzystania z API Dinfo niezgodnie z jego przeznaczeniem, Operator ma prawo czasowo ograniczyć lub zablokować na stałe dostęp do API Dinfo.
8. Brak gwarancji wykonania Usługi rejestracji domeny
1. Operator oświadcza, iż nie gwarantuje Klientowi wykonania Usługi rejestracji domeny, nawet w przypadku, gdy system wskazuje dostępność wybranej przez Klienta Domeny internetowej. Klient przyjmuje do wiadomości, że niemożliwym jest uzyskanie przez Operatora pewności, że w procesie rejestracji Domeny internetowej lub w bazie Whois nie wystąpiły błędy lub pomyłki, wykluczające wykonanie Usługi rejestracji domeny. Operator nie jest także w stanie przewidzieć, czy inny podmiot w tym samym czasie nie sprawdza dostępności Domeny internetowej tożsamej z Domeną internetową, którą zamierza zarejestrować Klient.
2. Operator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Usługi rejestracji domeny bez podania przyczyny.
9. Zasady odpowiedzialności
1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi, spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) skutki podania przez Klienta lub Abonenta niepełnych lub nieprawidłowych danych (tj. Danych abonenta, Danych bilingowych i Danych kontaktowych), skutki zaniechania przez Klienta lub Abonenta aktualizacji tych danych oraz za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub formularza zamówienia,
b) szkodę powstałą po stronie Abonenta na skutek działania lub zaniechania Rejestratora domen, w szczególności zablokowania domeny, niewykonania Usługi rejestracji domeny, niewykonania odnowienia domeny lub wyrejestrowania domeny,
c) skutki naruszeń praw osób trzecich lub naruszenia prawa wywołane działaniami Klienta lub Abonenta,
3. Klient lub Abonent zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Operatorowi w wyniku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Klienta lub Abonenta postanowień Regulaminu lub zasad rejestracji i utrzymywania Domen internetowych opublikowanych i stosowanych przez Rejestratora domeny. Stosowane przez poszczególnych Rejestratorów domen zasady rejestracji i utrzymywania Domen internetowych są udostępniane na stronach internetowych poszczególnych Rejestratorów domen.
4. Klient lub Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z wykonywaniem Umowy, które naruszają lub zagrażają naruszeniem interesów lub praw innych Klientów, Abonentów lub osób trzecich,
5. W każdym przypadku odpowiedzialność Operatora wobec Klienta lub Abonenta jest ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez Klienta lub Abonenta z tytułu wykonywania Usługi, której niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie stało się podstawą odpowiedzialności Operatora względem Klienta lub Abonenta. W żadnym przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta lub Abonenta korzyści.

do góry
Płatności elektroniczne obsługuje
Copyrights 2021